Конференция

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВА НА ДЕТЕТО“
Сексуалното насилие над деца


В срок до 30 април 2021 г очакваме доклади, свързани с темата на конференцията, права на детето с фокус, сексуалното насилие над деца.

Докладите могат да представят теоретични разработки, практически модели или изследователски проекти и да засягат тематични области от правото, социалните науки, психологията, и др. (уеб технологии, медицина).

Участници могат да бъдат специалисти, преподаватели, докторанти и студенти от всички образователни нива, работещи самостоятелно или в екип.

Оформлението на доклада следва да отговаря на изисквания, описани в обявата и да е до 7 страници.

Всеки участник ще получи информация дали докладът му е допуснат до участие в конференцията в срок до 7 май 2021г.

Доклади, получили положителна рецензия, ще се изнесат на български език. Изказванията следва да са с продължителност до 15 минути. Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN номер, издаден от Фондация „Право на детство”.

Конференцията ще се проведе дистанционно през платформа zoom на 11 май 2021 г. от 14.00 часа. Инструкции и линк за участие ще бъдат изпратени допълнително.

Без такса за участие.

Всеки автор получава сертификат за участие и сборника в PDF-вариант.

Доклади и допълнителни въпроси се изпращат на имейл – right@childhood.bg

Краен срок за изпращане на доклади: 30.04.2021гЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

 • Първата страница на ръкописа трябва да съдържа: заглавието на ръкописа с главни букви, името и принадлежността на автора (авторите), данни за контакт на съответния автор (пощенски адрес, телефон, електронна поща), резюме до 1000 знака и не повече от 6 ключови думи. Втората страница трябва да съдържа заглавието на ръкописа с главни букви, резюмето и ключовите думи без име (на) и принадлежност (и) на автора (авторите).
 • Шрифт - Times New Roman
 • Paper Size - A4.
 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
 • Header - като в доклада образец
 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14
 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 • Един празен ред.
 • Име и фамилия на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail, Font Size 12, вляво.
 • Един празен ред.
 • Резюме - на английски - Font Size 10, Italic, до 1000 знака.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
 • Един празен ред.
 • Текст на доклада - Font Size 12.
 • Разделите на докладите са: ВЪВЕДЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ, ИЗВОДИ, ЛИТЕРАТУРА. При необходимост подзаглавията са по преценка на автора, както е показано в доклада-образец.
 • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
 • Страниците да не бъдат номерирани.
 • Footer - като в доклада образец
 • Общ обем - 7 стр., вкл. резюмето.
 • Докладът и резюмето се изпращат на контактното лице по електронната поща в DOC и PDF формат.

Пример:

 • За цитиране на статии от списания: Иванов, И. (2000). Социална педагогика. Сп. Управление, Том 16 (4), 2010, 14-16.
 • За монографии и списания - Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press.
 • За глави от книги – Петров, M. (2008). Основи на статистиката. С. 2009, 200-202.
 • За доклади от конференции – Иванов, И. Правата на жертвите на трафик. В: Национална научна конференция „Майски научни четения – Силистра”, филиал Силистра, Русе, 2016, стр. 74.
 • За Internet ресурс - Wirtz, J., Kimes, S., Ho, J., & Patterson, P. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts. Working Paper Series. School of Hotel Administration. Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/-chr/pdf/showpdf/chr/research/working/revenuemanage.pdf (Accessed on 16.12.2005).

 

Конференцията се организира от
Фондация „Право на детство”, проект FIRST и Клуб „Млад педагог/социален педагог” към Русенски университет „А. Кънчев”

Нашите издания

Поредица книжки, предназначени за деца и възрастни (родители и професионалисти), грижещи се за деца в съответната възраст.