Контакти

Бърза връзка с нас

Запознат/а съм с предоставената ми информация за личните данни, обработвани от екипа на проект FIRST, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните и съм информиран, че истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило. Събраните лични данни се обработват за целите на конкретното запитване, проверка и отговор и за подобряване качеството на обслужване.

Партньори

Партньорски организации осъществяващи проект FIRST